Open Site Navigation

Om Bylandet

Å skape det urbane i det rurale

Siden 1500-tallet har distriktene forsynt byene  med hardt tiltrengt arbeidskraft.

 

Nå har distriktene lav arbeidsledighet og mangler arbeidskraft veldig mange steder.

 

Distriktene er ikke lenger i stand til å forsyne  byene med folk.

 

For å sikre et bærekraftig Norge, må alle delene av landet fungere.

 

Nettostrømmen av folk må gå fra mer til mindre sentrale strøk. Dette krever en annen distriktspolitisk tilnærming.

Økt samspill mellom byen og bygda

Det må eksperimenteres mer i distriktpolitikken

Samfunnsutfordringer er som floker  og kan ikke løses ved at enkeltaktører  drar i én ende alene.

 

Utfordringene krever en strukturert tilnærming og  må arbeides med gjennom samarbeid  på tvers av sektorer og verdikjeder.

Åfjord og Trondheim som felles testarena

TRD 3.0 er et langsiktig  utviklings- prosjekt der NTNU og Trondheim kommune, i samspill med næringslivet og sivilsamfunnet, skal utvikle byen til et levende laboratorium.

Samarbeidet skal svare på FNs  bærekraftsmål gjennom å utvikle ny kunnskap, bygge kompetanse og  bidra til samfunnsinnovasjon som gjør at bysamfunnet totalt sett blir både smartere og mer bærekraftig.

Bygda 2.0 i Åfjord kommune er en målrettet satsing på utvikling av et bærekraftig, oppgradert, urbant og  attraktivt sted. Med fokus på  arkitektur, møteplasser, lokal mat,  kunst og kultur, arbeider Bygda 2.0  for et unikt, fortettet bo- og arbeidsmiljø.

 

Bygda 2.0 arbeider for en balansert  sosial, økologisk og økonomisk utvikling av distriktet, som kan bidra til at flere velger bygda som bo- og  arbeidssted.

Styrke gjensidig avhengighet mellom byen og bygda

Utgangspunktet for samarbeidet:

- Mulighetene som åpnes for bærekraftig verdiskaping når bygda og byen ses i sammenheng. Bygd og by har ulike utfordringer, men er gjensidig avhengig av hverandre på mange ulike nivåer.

- Vi ønsker å fokusere på byen og bygda som et levende  laboratorium for ny læring, bedre praksis og nye  metoder for samhandling mellom by og land.

- Framstillingen av byen og bygda er stereotyp og har et fokus som har bidratt til å forsterke oppfatningene om ulikheten. Vi ønsker å snu fokuset og bidra med gode og kraftfulle eksempler på hvordan gjensidig avhengighet mellom by og land kan bidra til bærekraftig verdiskaping.

Fokusområder

Det er behov for en arena for testing, demonstrasjon og kunnskapsutvikling der vi ser by og land under ett.

 

Gjennom samarbeidet vil vi utvikle konkrete innovasjonsprosjekter, verktøy og metoder som kan anvendes i andre kommuner og  regioner. Aktivitetene skal skje innenfor rammene av lokal mat, kunst og kultur, arkitektur og kompetanse.

Testarena:

En testarena er en fysisk lokasjon tilrettelagt for testing av ny teknologi, nye metoder og løsninger under virkelighetsnære forhold. Det er stor variasjon i organisering, finansiering, formål for ulike testarenaer og det er ofte flere aktører som deltar i uttestingen.

Mat og matsystemer

Matproduksjon og tilgang til mat er en av de viktigste temaene i vår tid. Behovet for mat blir større, og måten vi produserer og utnytter ressursene på er avgjørende for ei bærekraftig framtid. Vi er nødt til å gjennomføre radikale endringer på produksjon, konsum og transport av mat, samt håndtering av matavfall og matsvinn.

 

Mange av løsningene ligger i aksen mellom rurale og urbane miljø. Disse vil være bærekraft i praksis.

Vi vil få opp og synliggjøre gode piloter på gode matsystem som er interessant regionalt, nasjonalt  og internasjonalt, og som viser bærekraftige matsystem mellom by og land.

Mulige innovasjonsprosjekt

  • Operasjonalisering av Trøndersk matmanifest.

  • Offentlige måltid. Samarbeid mellom Statsforvalteren, Oi! Trøndelag Fylkeskommune, ERG

  • Pilot inn i prosjekt om offentlige innkjøp for Trøndelag Fylkeskommune -  Innovasjonspartnerskap

  • Samarbeidsprosjekt om skolemåltid/samarbeid kokker

  • Samarbeid mellom vgs + rådhus + aktivitetshus + barne-og ungdomsskoler i Åfjord?

Kunst & kultur, utvikling

Kunst og kultur er viktig for hver og en av oss, på ulike måter og i ulik grad, og  enda viktigere for samfunnet som helhet.

 

Kunst og kultur fyller våre møteplasser og fellesskap med innhold, og bidrar til å stille spørsmål ved det etablerte, og kan gi nye perspektiv og løsninger på utfordringer.

 

I dette samarbeidet vil vi utvikle nye kunst- og kulturtilbud til innbyggere.

 

Utvikle og teste samarbeidsmodeller som bedrer betingelser og muligheter for utøvere innen kunst og kultur.

Kunst & kultur, eksempler

“Kunstbåren”

et samarbeid mellom Bygda 2.0, TRD 3.0 og Kunsthall Trondheim. Residency-ordning, utstillingssamarbeid, seminar, felles kunstprosjekter.

 

Barn og unge

Kunstcamp Stokkøya 2020 Kulturskolesamarbeid

 

Konsertsamarbeid

Samarbeid konsertarrangører, Trondheim-Stokkøya, Residency-ordninger, Karantenecamp

Formidling av kystkulturen med samtidsblikk, av unge kunstnere. Samarbeid med MIST, Trondheim  Kunsthall. Søknad sendt KORO.

Samarbeid med og mellom kunstnere Samarbeidspartnere/kompetanse

Kunsthall Trondheim, MIST, NTNU-Kunstakademiet, arkitekt, KORO, FRAME projects/Kirsten Bertelsen, University of Arts/Central Saint Martin, TSSK, DOGA (Design og arkitektur), NAL (norske arkitekters landsforbund), NTNU arkitektur, AHO (Arkitekthøyskolen i Oslo) etc